§ 1.

Informacje Ogólne

 • 1/ Właścicielem sklepu internetowego hls-shop.pl jest firma AdamOpole Adam Glosowic, ul ogrodowa 14, 46-070 Komprachcice NIP 991 041 86 46 REGON 368682543
   z którym Klienci mogą kontaktować się przez
  • tel.728 509 380
  • email: sklep@hls-shop.pl
 • 2/ Umowa zawarta pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą dotycząca zakupu towaru w hls-shop.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem towarów jest adres dostawy wskazany przez Klienta.
 • 4/ Zapłata może być dokonywana przelewem na

  Idea Bank S.A. PLN

  37 1950 0001 2006 0044 5733 0002 lub za pobraniem.

 • 5/ Przy realizacji zamówienia wystawiany jest paragon zakupu lub fakturę.

§ 2.

Zakup i ceny

 • 1/ Warunkiem dokonania zakupu w sklepie jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia, (załącznik nr 1) oraz zaakceptowanie zawartych w formularzu warunków i kosztów dostawy.
 • 2/ Rejestracja w sklepie jest dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji, poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie sklepu i zalogowanie się do systemu, dla KLIENTA tworzone jest indywidualne Konto Użytkownika .
 • 3/ Wszystkie dostępne towary są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 • 4/ Wszystkie towary posiadają deklaracje producentów i importerów o zgodności z normami obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej.
 • 5/ Wszystkie ceny podane w sklepie są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Ceny nie zawierają kosztów dostawy.
 • 6/ Klient może łączyć zamówienia (zakupy) w innych sklepach on-line firmy AdamOpole Adam Glosowic, oraz na aukcjach internetowych Allegro w celu otrzymania jednej przesyłki.  

§ 3.

Zaproszenie do zawarcia umowy

 • 1/ Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu hls-shop.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i nast. kodeksu cywilnego, a jedynie stanowią zaproszenie do złożenia oferty. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie towaru.
 • 2/ Zdjęcia towarów mogą przedstawiać jego wielowariantowość, zróżnicowanie kolorystyczne oraz sposób pakowania.  

§ 4.

Zamówienia

 • 1/ Klient dokonuje wyboru towaru, sposobu płatności oraz dostawy. 
 • 2/ Przy każdym zamówieniu potwierdzane są w drodze e-mail następujące etapy: 
  • - złożenie zamówienia; 
  • - potwierdzenie zamówienia;
  • - wpłynięcie ceny; 
  • - zawiadomienie o wysyłce towaru.
 • 3/ W momencie złożenia zamówienia poprzez kliknięcie przycisku ze słowami „potwierdzam zakup” konsument wyraźnie potwierdza, że wie iż zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 • 4/ Sprzedawca przekaże konsumentowi e-mailem potwierdzenie zawarcia umowy.

§ 5.

Dostarczanie towaru

 • 1/ Klient ponosi koszt dostawy. Podstawowy czas realizacji zamówienia wynosi 2 dni robocze, liczony od momentu zaksięgowania wpłaty dokonanej przez Klienta na rachunku wskazany w informacjach ogólnych. O zmianie czasu realizacji bądź niemożności realizowanie zamówienia Klient poinformowany zostanie telefonicznie bądź drogą elektroniczną.
 • 2/Towar jest wysyłany codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach do 14:00 na adresy podane w zamówieniu.
 • 3/ Przesyłki są dokonywane tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 • 4/ W przypadku zamówień płatnych przy odbiorze Klient zobowiązany jest potwierdzić złożenie zamówienia, brak potwierdzenia Sprzedawcy uznaje za anulowanie zamówienia.
 • 5/ Dostawa towaru realizowana jest za pośrednictwem:
  • Poczty InPost - paczka ekonomiczna;
  • lub firmy kurierskiej UPS - przesyłka kurierska.
  Klient ma prawo do sprawdzenia przesyłki w obecności przedstawiciela firmy UPS, która to oferuje taką usługę.
 • 6/ Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w jego dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem dostawy podanym przez klienta.
 • 7/ W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie opcji płatności za pobraniem na stronie sklepu.

§ 6.

Reklamacje

 • 1/ Klient może złożyć reklamacje na formularzu lub inny, dowolny sposób na adres podany w informacjach ogólnych. Uprawnienia z tytułu rękojmi są wyłączone w przypadku umów zawieranych pomiędzy HLS-Shop, a przedsiębiorcami, chyba że przy opisie towaru napisano inaczej.
 • 2/ Klient na prawo żądać:
  • naprawy,
  • wymiany towaru na nowy,
  • obniżenia ceny,
  • odstąpienia od umowy, o ile wada jest istotna.
  Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony.
 • 3/ Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. KLIENT jest informowany pisemnie, e-mailowo lub telefonicznie o decyzji w zgłoszonej sprawie reklamacyjnej.

§ 7.

Odstąpienie od umowy i wymiana

 • 1/ Klient będący konsumentem może w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania zamówionego towaru odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny lub wymienić towar na inny z tym zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi towary, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić.
 • 2/ Klient może odstąpić od umowy przy wykorzystaniu formularza lub inny, dowolny sposób na adres podany w informacjach ogólnych.
 • 3/ W przypadku odstąpienia od umowy konsument ponosi koszty zwrotu towaru do sklepu, zaś Sprzedawca zwróci mu wszystkie otrzymane płatności za towar oraz wysyłkę. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem bankowym na wskazane konto w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zwróconego towaru (przelew na konto to jedyna możliwa forma zwrotu pieniędzy)
 • 4/ Klient korzystający z odstąpienia obowiązany jest przesłać nieużywany i niezniszczony towar. Klient zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia towaru przed możliwością jego uszkodzenia w trakcie przesyłki. Zwracane towary muszą być kompletne.

§ 8.

Dane osobowe

 • 1/ Przez złożenie zamówienia w sklepie Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu. Dane osobowe Klienta zostają wprowadzone do bazy danych firmy AdamOpole Adam Glosowic Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Sprzedawca.
 • 2/ Klient może wyrazić zgodę na wykorzystanie swoich danych wyłącznie przez firmę AdamOpole Adam Glosowic w celach promocyjno-marketingowych. Klienci sklepu www.hls-shop.pl mają prawo wglądu w swoje dane, do ich zmiany, uzupełnienia oraz żądania zaprzestania ich wykorzystania.
 • 3/ Wszystkie informacje odnośnie polityki prywatności można znaleść w dziale - Polityka prywatności

§ 9

Postanowienia końcowe

 • 1/ Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i jest każdorazowo związany jego postanowieniami z chwilą dokonania zamówienia w sklepie.
 • 2/ Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty ich opublikowania na stronie internetowej.
 • 3/ Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym Klient będący konsumentem może zwrócić się o pomoc do (miejskiego) rzecznika konsumentów. 
 • 4/ Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z umowy sprzedaży jest:
  • a) sąd właściwy dla miejsca jej wykonania – w przypadku KLIENTÓW będących konsumentami;
  • b) sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy – w przypadku KLIENTÓW przedsiębiorców.
 • 5/ We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego i ustawy o prawach konsumenta.
 • 6/ Regulamin obowiązuje od dnia 25 września 2018 r.